Miesięczne archiwum: Maj 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim ul. Towarowa 21

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim u. Towarowa 21 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą:

 3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i inne organy Administracji Publicznej;

 4. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim,
przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.

„Książki od serca”

W maju Samorząd Uczniowski włączył się po raz kolejny do Ogólnopolskiej akcji ”Zaczytani. org”, czyli Wielkiej Zbiórki Książek. Akcja trwała do 24 maja 2016 r. i polegała na zbieraniu książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Hasło przewodnie brzmiało: „Oddaj książkę”.
Książki gromadzono w szkolnej bibliotece, gdzie następnie je zapakowano w: pudełka oraz w „reklamówki” w ilości około 100 egzemplarzy, by przekazać je dalej. Jak zwykle stawialiśmy na jakość! Celem akcji było bowiem stworzenie bibliotek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach.
W naszej szkole do akcji włączyły się następujące klasy:
klasy czwarte:a ,b i c
kl.piąta d
klasy szóste: a i c
wszystkie klasy siódme: czyli: a, b i c
oraz biblioteka.
Wyżej wymienionym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Zgromadzone książki trafiły najpierw do Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Brackiej, gdzie jak zwykle przyjęto nas z otwartmi ramionami. Skorzystalismy z gościnności przedszkola i … pobawiliśmy się z najstarszą grupą przedszkolaków, było naprawdę wesoło! Ostatecznie książki przekazane zostaną do Szpitala w Barlinku.

Zofia Pytlak-Piątek, bibliotekarz, opiekun SU

NASI UCZNIOWIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W poniedziałek 21 maja uczniowie klasy 4d, a w czwartek 24 maja uczniowie
klasy 4f, wybrali się do Biblioteki Pedagogicznej.
Uczniowie obu klas obejrzeli przedstawienie w papierowym teatrze kamishibai
pt. „Hymn Polski – poznaj i pokochaj” przygotowanym przez panią Maję Wilczewską, na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy”.
Dzięki tej opowieści dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat hymnu państwowego, a także miały okazję przygotować własną interpretację słów hymnu na kartach teatru.
Tak oto rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Agnieszka Żelazna

Samorząd Uczniowski w schronisku dla zwierząt

 Dnia 8 maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoim opiekunem Zofią Pytlak-Piątek odwiedzili nasze zawarciańskie schronisko dla zwierząt, by przekazać karmę czworonożnym podopiecznym. W zamian otrzymali podziękowanie i … możliwość spotkania z czworonożnymi przyjaciółmi. Była to kontynuacja wcześniejszych akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Nasi uczniowie zgromadzili nie tylko karmę, ale też zabawki, koce, a nawet kołdry! Raz jeszcze dziękujemy ofiarodawcom, uczniom klas 4-6, którzy po raz kolejny udowodnili swoja empatię. Szczególne podziękowanie kierujemy na ręce wychowawcy klasy 5a – pana Tomasza Chudzika, którego to klasa przekazała najwiekszą ilość karmy, brawo! Myślimy, że nie jest to ostatnia nasza wizyta w gorzowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt , czyli u „Azorka”

Sporządziła Z. Pytlak-Piątek

Wycieczka do Torunia klasy 4c, 4d i 4f

Uczniowie klas czwartych wybrali się w tym roku do Torunia, pięknego miasta
nad Wisłą.

Swoją trzydniową przygodę rozpoczęli od odwiedzenia Planetarium, gdzie oglądali seans „Mój kumpel Niko” o młodym Mikołaju Koperniku i jego fascynacji niebem
oraz zwiedzali wystawę GEODIUM.

Następnie przejechaliśmy do Twierdzy Toruń Fort IV, gdzie zostaliśmy zakwaterowani i mieliśmy niewątpliwą przyjemność zwiedzać tę artyleryjską twierdzę z różnych stron. Największą sensacją były podziemne korytarze przebyte w blasku pochodni.

W czwartek zwiedzaliśmy Stare Miasto i dokonaliśmy zakupu pamiątek, a po obiedzie pokonywaliśmy tor przeszkód dla prawdziwych twardzieli.
Podsumowaniem dnia były podchody odbyte na terenie twierdzy i zakończone ogniskiem z kiełbaskami.

W piątek po warsztatach wypieku pierników, udaliśmy się do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie zwiedzaliśmy niezwykłe wystawy, a było ich mnóstwo.
Kolejną atrakcją był udział w warsztatach „Badacze głębin” w pracowni fizycznej.

Z nowoczesności przenieśliśmy się w przeszłość, w czasie niezapomnianego pobytu w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa oraz udziału w warsztatach papierniczo – drukarskich.

Wśród atrakcji wycieczkowych były również dyskoteka oraz gry i zabawy integracyjne.

Przepełnieni nową wiedzą, wzbogaceni o nowe doświadczenia życiowe wróciliśmy do szkoły, ale na szczęście nie na lekcje. Mogliśmy odpocząć po tak intensywnie spędzonych dniach i na zajęcia lekcyjne przyjść dopiero w poniedziałek.

Dziękuję paniom, opiekunom grup wycieczkowych:

pani Halinie Kapuście, Marzenie Radzińskiej oraz Dagmarze Sobackiej za miłą współpracę, a dzieciom za zaangażowanie we wszystkie podejmowane działania, czynny w nich udział i wielki entuzjazm.

Kierownik wycieczki: Agnieszka Żelazna

Foto album z wycieczki

SRACER EDUKACYJNY PO GORZOWIE KLASY 4F

W środę 16 maja uczniowie klasy 4f odbyli spacer edukacyjny po Gorzowie – Poznaj swoje miasto –  w trakcie którego dzieci uzyskały odpowiedzi na wiele pytań, m.in. na takie: Dlaczego w  katedrze nie ma już żyrandola z rogów jelenia? Co oznaczają dziury w murach Katedry? Kim jest Helga z gorzowskiej fontanny? Co oznaczają postacie i ich akcesoria na fontannie Gorzowskiej? Dlaczego budowniczowie murów jedli dużo jajek? Kiedy spotykano upiora z Rynku? Dlaczego to nie Katedra jest najstarszą budowlą naszego miasta? Dlaczego cis jest gatunkiem najwcześniej objętym ochroną w Polsce?

Spacer ten był początkiem kolejnego realizowanego przez dzieci projektu edukacyjnego.

Całą trasę pokonaliśmy z przewodnikiem panem Zbigniewem Rudzińskim, turystą, krajoznawcą, podróżnikiem i alpinistą, który jest również autorem licznych publikacji dotyczących turystyki i przewodników po Gorzowie i okolicach.

Był to niezwykle efektywnie spędzony czas, zgromadziliśmy mnóstwo wiadomości
i szereg ciekawostek o naszym mieście. Teraz będziemy je szlifować i wkrótce zaprezentujemy efekt naszej współpracy.

Agnieszka Żelazna

Wspomnienie o patronie szkoły….

18 kwietnia 2018 r. zorganizowano w bibliotece szkolnej konkurs historyczny pod nazwą: „CZY ZNASZ SWOJEGO PATRONA?”, na wzór popularnego telewizyjnego quizu „Jeden z dziesięciu”. Konkurs był kierowany do wytypowanych przez nauczyciela historii uczniów klas piątych.

Oprócz sprawdzenia wiedzy, konkurs okazał się okazją do świetnej zabawy. Pomysłodawczynie konkursu: Zofia Pytlak-Piątek (przygotowała pytania i poprowadziła konkurs) oraz członek jury nauczyciel historii Renata MatuszekJaroszewicz, dobrze oceniły stopień przygotowania uczniów. Rozpoczęcie konkursu poprzedziło losowanie miejsc poszczególnych uczestników. „Przepytanie” zawodników odbywało się dwuetapowo – najpierw eliminacje, czyli zadawanie dwóch pytań dla każdego. Etap wzajemnego zadawania pytań okazał się zbyteczny, gdyż pierwsza runda już wytypowała finalistów! Do ścisłego finału przeszła trójka uczestników, która zachowała co najmniej jedną „szansę”. Łącznie zadano 46 pytań. Zwycięzcą zostawała ta osoba, która zachowała ostatnią, wspomnianą szansę. Walczono również o jak największą ilość punktów. I tak do ścisłego finału zakwalifikowały się następujące osoby: Nadia Pawlak kl.5d – 1 miejsce, Kamil Kulczyński kl.5a – 2 miejsce oraz Tymoteusz Siwek kl. 5d, który zajął 3 miejsce. Wszystcy uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz ze slodkim „Grzeskiem”, a zwyciężczyni album popularnonaukowy poświęcony historii.Nagrody wręczyła pani dyrektor szkoły- Beata Szmit, gratulując wszystkim uczestnikom wiedzy o patronie szkoły. Nad konkursem – jak zwykle czuwał Samorząd Uczniowski: Oliwia Ostrowska i Bartek Dowhan. Nie zapomniano też o pamiątkowych zdjęciach, które dołączono do niniejszej relacji.

Konkurs otworzył kwietniowe obchody poświęcone patronowi szkoły.

Od końca marca w bibliotece trwa wystawa książek poświęconych patronowi. Jednocześnie 18 kwietnia otwarto wystawę dokumentów, na czterech tablicach, dotyczących nie tylko drogi życiowej Kościuszki, ale też „Panoramy Racławickiej” – wybitnego dzieła Styki i Kossaka. Biblioteka służy też filmem o Kościuszce pt „Nadzieje i rozczarowania 1794-1818” oraz nowymi albumami . Zapraszamy do skorzystania…

Sporządziła: Zofia Pytlak-Piątek

Sprawozdanie z miejskiej akcji bicia rekordu czytania książek na przerwie

w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

W Szkole Podstawowej nr 10 to nie była jedyna akcja czytelnicza, w której uczestniczyliśmy w tym roku szkolnym. Przez cały czas realizujemy projekt czytelniczy pod nazwą „Zasmakuj w książkach”, według scenariusza Literackiego Centrum Kreatywności. Naszą majową inspiracją jest również udział w zbiórce książek w ramach „Zaczytani. Org. ”, tym razem dla małych pacjentów szpitala w Barlinku.

Jednak z przyjemnością po raz trzeci włączyliśmy się do realizacji pomysłu Biblioteki Pedagogicznej WOM w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. „Przerwę na czytanie” rozpoczęliśmy od spotkania opiekuna z Samorządem Uczniowskim, który jednogłośnie zaakceptował niniejszy projekt do realizacji. I tak powstał dokładny harmonogram przeprowadzenia tej akcji.

Tym razem napotkaliśmy na małą przeszkodę , obecny tydzień w naszej szkole, to czas wcieczek szkolnych! Jednak podjęliśmy trud zorganizowania akcji.

11 maja od godz.10.00 do godz.10.15. obecni w szkole uczniowie rozpoczęli akcję czytelniczą pod opieką swoich nauczycieli. Łącznie 15 klas, rozpoczęło czytanie wybranej książki. Wśród książek znalazły się głównie tytuły z serii „Cała Polska czyta dzieciom”, ale też Biblia oraz baśnie przyniesione przez najmłodszych… .

Pomysłem samorządu uczniowskiego było… „przytachanie” w tym dniu … poduszek, by czytało się przyjemniej! Dlatego też część uczestników zdecydowała się na czytanie w … plenerze, tym bardziej, że pogoda ku temu sprzyjała!Czytano więc w klasach, na dywanie, na schodach, na bieżni sportowej i czytano na boisku szkolnym i oczywiście w bibliotece. Jednym słowem – CZYTANO! WSZĘDZIE!

Łącznie w akcji bicia rekordu czytania na przerwie wzięło udział 190 uczniów i 12 nauczycieli. O wykonanie zdjęć poproszono członków samorządu, którzy też sprawnie kierowali cała akcją.

WYCIECZKA DO TORUNIA

Od 7 do 9 maja 2018 r. klasy 4a, 4b i 4e były na wycieczce w Toruniu. Uczniowie byli zakwaterowani w starym wojskowym forcie. Jedli tam smaczne, domowe posiłki i spali w 22 osobowych salach jak prawdziwi żołnierze. Razem z instruktorami odbyli szereg gier i zabaw terenowych, łącznie z podchodami, torem przeszkód i ogniskiem. Wszyscy chętnie brali udział w zajęciach, szczególnie ciekawy okazał się własnoręczny wypiek dekoracyjnych pierników. Każdy uczeń otrzymał certyfikat fortowego kuchcika i swój piernik zabrał do domu na pamiątkę.

W mieście Toruniu czekało na uczniów również wiele atrakcji. Zwiedzili potężną i pięknie wystrojoną katedrę, przymierzyli się do ścian Krzywej Wierzy, zjedli przepyszne lody, biorąc aktywny udział wysłuchali pięknych toruńskich legend, zrobili wiele zdjęć przy najpopularniejszych pomnikach, w tym Mikołaja Kopernika, obejrzeli interesujący seans o pierwszym psie w kosmosie-słynnej Łajce w Planetarium i po zakupieniu pamiątek, pełni wrażeń wrócili na obiad. Po nim było znowu kilka zabaw integracyjnych, a po kolacji dyskoteka.

W ostatnim dniu, w drodze powrotnej w Parku Jurajskim w Solcu Kujawskim uczestnicy wycieczki odbyli fascynującą podróż w czasie i najpierw przeszli ścieżkę dydaktyczną z okazami naturalnej wielkości, a później obejrzeli mrożący krew w żyłach seans w kinie 5D o niesamowitych dinozaurach. Po czym zjedli smaczny obiad, wyskakali się w parku rozrywki i udali się w dalszą podróż. W Pile zaliczyli posiłek w McDonaldzie i szczęśliwie z lekkim opóźnieniem wrócili w ramiona rodziców. Wycieczka była interesująca i w opinii uczniów udana. Towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda i wspaniałe humory.

Wychowawczynie:

Renata Matuszek- Jaroszewicz, Renata Wiśniowska- Kallio, Grażyna Jakubik