Archiwum kategorii: Z życia szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim ul. Towarowa 21

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim u. Towarowa 21 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą:

 3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i inne organy Administracji Publicznej;

 4. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim,
przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.

Wycieczka do Torunia klasy 4c, 4d i 4f

Uczniowie klas czwartych wybrali się w tym roku do Torunia, pięknego miasta
nad Wisłą.

Swoją trzydniową przygodę rozpoczęli od odwiedzenia Planetarium, gdzie oglądali seans „Mój kumpel Niko” o młodym Mikołaju Koperniku i jego fascynacji niebem
oraz zwiedzali wystawę GEODIUM.

Następnie przejechaliśmy do Twierdzy Toruń Fort IV, gdzie zostaliśmy zakwaterowani i mieliśmy niewątpliwą przyjemność zwiedzać tę artyleryjską twierdzę z różnych stron. Największą sensacją były podziemne korytarze przebyte w blasku pochodni.

W czwartek zwiedzaliśmy Stare Miasto i dokonaliśmy zakupu pamiątek, a po obiedzie pokonywaliśmy tor przeszkód dla prawdziwych twardzieli.
Podsumowaniem dnia były podchody odbyte na terenie twierdzy i zakończone ogniskiem z kiełbaskami.

W piątek po warsztatach wypieku pierników, udaliśmy się do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie zwiedzaliśmy niezwykłe wystawy, a było ich mnóstwo.
Kolejną atrakcją był udział w warsztatach „Badacze głębin” w pracowni fizycznej.

Z nowoczesności przenieśliśmy się w przeszłość, w czasie niezapomnianego pobytu w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa oraz udziału w warsztatach papierniczo – drukarskich.

Wśród atrakcji wycieczkowych były również dyskoteka oraz gry i zabawy integracyjne.

Przepełnieni nową wiedzą, wzbogaceni o nowe doświadczenia życiowe wróciliśmy do szkoły, ale na szczęście nie na lekcje. Mogliśmy odpocząć po tak intensywnie spędzonych dniach i na zajęcia lekcyjne przyjść dopiero w poniedziałek.

Dziękuję paniom, opiekunom grup wycieczkowych:

pani Halinie Kapuście, Marzenie Radzińskiej oraz Dagmarze Sobackiej za miłą współpracę, a dzieciom za zaangażowanie we wszystkie podejmowane działania, czynny w nich udział i wielki entuzjazm.

Kierownik wycieczki: Agnieszka Żelazna

Foto album z wycieczki

Sprawozdanie z miejskiej akcji bicia rekordu czytania książek na przerwie

w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

W Szkole Podstawowej nr 10 to nie była jedyna akcja czytelnicza, w której uczestniczyliśmy w tym roku szkolnym. Przez cały czas realizujemy projekt czytelniczy pod nazwą „Zasmakuj w książkach”, według scenariusza Literackiego Centrum Kreatywności. Naszą majową inspiracją jest również udział w zbiórce książek w ramach „Zaczytani. Org. ”, tym razem dla małych pacjentów szpitala w Barlinku.

Jednak z przyjemnością po raz trzeci włączyliśmy się do realizacji pomysłu Biblioteki Pedagogicznej WOM w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. „Przerwę na czytanie” rozpoczęliśmy od spotkania opiekuna z Samorządem Uczniowskim, który jednogłośnie zaakceptował niniejszy projekt do realizacji. I tak powstał dokładny harmonogram przeprowadzenia tej akcji.

Tym razem napotkaliśmy na małą przeszkodę , obecny tydzień w naszej szkole, to czas wcieczek szkolnych! Jednak podjęliśmy trud zorganizowania akcji.

11 maja od godz.10.00 do godz.10.15. obecni w szkole uczniowie rozpoczęli akcję czytelniczą pod opieką swoich nauczycieli. Łącznie 15 klas, rozpoczęło czytanie wybranej książki. Wśród książek znalazły się głównie tytuły z serii „Cała Polska czyta dzieciom”, ale też Biblia oraz baśnie przyniesione przez najmłodszych… .

Pomysłem samorządu uczniowskiego było… „przytachanie” w tym dniu … poduszek, by czytało się przyjemniej! Dlatego też część uczestników zdecydowała się na czytanie w … plenerze, tym bardziej, że pogoda ku temu sprzyjała!Czytano więc w klasach, na dywanie, na schodach, na bieżni sportowej i czytano na boisku szkolnym i oczywiście w bibliotece. Jednym słowem – CZYTANO! WSZĘDZIE!

Łącznie w akcji bicia rekordu czytania na przerwie wzięło udział 190 uczniów i 12 nauczycieli. O wykonanie zdjęć poproszono członków samorządu, którzy też sprawnie kierowali cała akcją.

Pomoc dla Kajetana

 Samorząd Uczniowski już po raz drugi udzielił wsparcia szkolemu koledze. Tym razem pomoc finansową przekazano – w kwocie 171 zł. – uczniowi ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp. Marcowa akcja SU polegała na… sprzedaży kartek, za pomocą których można było złożyć wielkanocne życzenia . Taką swoistą pocztę, stworzyliśmy nie pierwszy raz. We własnoręcznie wykonanych puszkach zabrzęczały monety! Włączyła się a społeczność szkolna wraz ze swoimi nauczycielami, za co składamy IM jak njgorętsze podziękowanie. Również podczas comiesiecznych spotkań z Rodzicami, wychowawcy klas odczytali list apelujący o pomoc dla cierpiącego chłopca.

Przyświecała nam myśl , iż każda złotówka jest cenna, zwłaszcza, gdy prosi o nią dziecko. Mamy nadzieję, że nasza darowizna na rzecz Fundacji „Rycerze i Księżniczki”, choć niewielka, również przyczyni się do poprawy stanu zdrowia chłopca.

Sporz. Z.Pytlak-Piątek, opieun SU

BEZPŁATNE BADANIA LOBOPEDYCZNE

Szkoła Podstawowa nr 10
z Oddziałami Integracyjnymi
im. T. Kościuszki
serdecznie zaprasza na bezpłatne badania logopedyczne,
które odbędą się dnia 20 kwietnia 2018r.
w godzinach od 15.30 do 17.00
w małej szkole (parter, gabinet logopedyczny).
ZAPRASZAMY!!!

I MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA EKOLOGICZNA

Jak dbam, tak mam” 2018

pod patronatem  Lubuskiego Kuratora Oświaty

Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 maja 2018 r.
(decyduje kolejność zgłoszeń)

załączniki:

PLAKAT

REGULAMIN GRYWALIZACJI EKOLOGICZNEJ 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Kangur Matematyczny

Dnia 15 marca odbył się konkurs „Kangur matematyczny”. Wzięło w nim udział 59 uczniów z naszej szkoły, z klas młodszych 29 uczniów, z klas IV-VII 30 uczniów.

 • Każdy uczestnik konkursu, po napisaniu testu, otrzymał jedną zabawkę logiczną z drutu.

 • Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

 • Liczymy na sukcesy naszych uczniów.