Nasze projekty

Projekt „On-linowa edukacja”

Projekt „On-linowa edukacja”, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT.

Celem głównym tego projektu jest wyposażenie gorzowskich szkół samorządowych realizujących kształcenie ogólne, tj. szkół podstawowych i liceów, w tym szkół specjalnych, w sprzęt niezbędny do nauki na odległość. Doposażenie szkół pozwoli zniwelować problem braku odpowiedniego, dla uczniów i nauczycieli, sprzętu w sytuacji konieczności realizowania zajęć w formie on-line.

W ramach projektu zakupiono 443 laptopy, 74 zestawy komputerowe, 527 zestawów oprogramowania biurowego, 30 tabletów oraz 15 monitorów interaktywnych. Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej diagnozą, trafił do 18 szkół podstawowych oraz 7 liceów ogólnokształcących.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 898 719,27 zł, w tym 1 613 911,37 zł dofinansowano ze środków unijnych.


Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Projekt SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, to projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy, jak również doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

SZKOŁA ĆWICZEŃ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM powstanie w wyniku połączenia potencjału 4 szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 16. Doświadczona kadra pedagogiczna, po otrzymaniu dodatkowego wsparcia, zostanie trenerami szkoły ćwiczeń. Aby realizacja działań związanych z doskonaleniem kadry pedagogicznej mogła się odbywać w odpowiednich warunkach, zostaną one doposażone zgodnie z obowiązującym Modelem szkoły ćwiczeń. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu powstaną 4 nowoczesne pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna, komputerowa (ICT), przyrodnicza, których infrastruktura pozwoli nie tylko na efektywne prowadzenie zajęć z uczniami, ale także umożliwi prowadzenie lekcji pokazowych w sposób innowacyjny, nie zaburzający procesu edukacyjnego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny przeprowadzi diagnozę potrzeb w 7 szkołach wspieranych w ramach projektu. W oparciu o wyniki badań diagnozujących przeprowadzonych w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
2. Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim,
3. Szkole Podstawowej w kamieniu Wielkim,
4. Szkole Podstawowej w Bobrówku,
5. Szkole Podstawowej w Różankach,
6. Szkole Podstawowej w Ściechowie,
7. Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich
zostanie przygotowany dla tych szkół plan doskonalenia oparty na metodologii zawartej
w Modelu szkoły ćwiczeń. Natomiast przygotowani przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim trenerzy szkoły ćwiczeń będą prowadzić szkolenia kadry pedagogicznej ww. szkół wspieranych z zakresu metod form pracy dydaktycznej. Wsparcie
i doskonalenie realizowane będzie poprzez organizację warsztatów metodycznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz superwizji. W ramach realizacji zadań szkoły ćwiczeń zostanie również zorganizowana sieć współpracy on-line na platformie doskonaleniewsieci.pl oraz zostaną przeprowadzone lekcje pokazowe w każdym obszarze (matematycznym, informatycznym, językowym i przyrodniczym).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 093 105,08 zł, w tym 921 268,96 zł dofinansowano
ze środków unijnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej szkole odbywały się zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisanie, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia logopedyczne, informatyczne, z języka angielskiego oraz socjoterapeutyczne. W zajęciach brało udział ponad 270 dzieci. Zajęcia trwały równo rok od października 2016 roku. Zajęcia dobiegły końca na początku października 2017 roku. 
Dzięki uzyskanemu wsparciu udało się wyposażyć dwie klasy w projektory multimedialne oraz jedną klasę w zestaw komputerów do prowadzenia zajęć z użyciem technologi informacyjnych.

 

Dokumenty do projektu

  1. regulamin projektu
  2. materiał informacyjny
  3. formularz zgłoszeniowy
  4. dane osobowe
  5. rezygnacja