I Międzyszkolna Grywalizacja Ekologiczna – sprawozdanie

W czwartek 7 czerwca o godzinie 12.30 w odbyła się w naszej szkole
I Międzyszkolna Grywalizacja Ekologiczna pod hasłem „Jak dbam, tak mam” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzięli w niej udział uczniowie klas czwartych z czterech gorzowskich szkół podstawowych: SP 1, SP 6, SP 9 oraz gospodarze –  SP 10.
Każdą szkołę reprezentowała 5-osobowa drużyna.

Celem grywalizacji było m.in.:

– zwrócenie uwagi na współzależność pomiędzy naszymi codziennymi wyborami, a stanem środowiska na całej Ziemi,

– zachęcanie do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym
i przyjaznym

– rozwijanie kompetencji w zakresie nowych technologii.

Zespoły uczniowskie wykonywały zadania na sześciu stacjach,
na których się kolejno wymieniały, a były to:

 • Poszukiwanie dziesięciu QR – kodów, rozklejonych na korytarzu szkolnym w różnych, często trudnych do dostrzeżenia miejscach.

 • Rozwiązywanie łamigłówek o tematyce związanej
  z ochroną przyrody. Były to: wykreślanki, zaszyfrowane słowa, rebusy itp.

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej online mając podany temat i dwa początkowe slajdy. Zadanie polegało na utworzeniu kolejnych trzech.

 • Czytanie ze zrozumieniem tekstu o śladzie węglowym i udzielanie odpowiedzi na dziesięć pytań z nim związanych.

 • Układanie hasła o tematyce ekologicznej korzystając z 50 liter wylosowanych z zestawu gry „Scrabble”.

 • Ostatnia ze stacji polegała na dokonaniu właściwej segregacji znajdujących się tam odpadów.  

W rywalizacji zwyciężyła SP nr 9 zdobywając 56 punktów. Następne miejsca przypadły kolejno: SP 6, SP 1 oraz SP 10.  

Zwycięska szkoła otrzymała puchar, pamiątkowe podziękowania za udział oraz medale i nagrody rzeczowe dla uczniów. Za kolejne miejsca także były dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe jednakowe dla wszystkich uczniów niezależnie od zajętego miejsca.
Nagrody to:

 • albumy prezentujące pomniki przyrody naszego miasta,

 • książeczki uczące segregacji odpadów pt. „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym”

 • plecaki ekologiczne.

Nagrody ufundowane zostały przez:

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta reprezentowany przez panią inspektor Edytę Wyborską;

 • firmę INNEKO, którą reprezentowała pani Paulina Szaja koordynatorka programu „Zielona szkoła, zielone przedszkole”.

Marzena Radzińska, Agnieszka Żelazna,

zdjęcia Renata Stankiewicz

PLAKAT do druku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim ul. Towarowa 21

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim u. Towarowa 21 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą:

 3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i inne organy Administracji Publicznej;

 4. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim,
przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.

„Książki od serca”

W maju Samorząd Uczniowski włączył się po raz kolejny do Ogólnopolskiej akcji ”Zaczytani. org”, czyli Wielkiej Zbiórki Książek. Akcja trwała do 24 maja 2016 r. i polegała na zbieraniu książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Hasło przewodnie brzmiało: „Oddaj książkę”.
Książki gromadzono w szkolnej bibliotece, gdzie następnie je zapakowano w: pudełka oraz w „reklamówki” w ilości około 100 egzemplarzy, by przekazać je dalej. Jak zwykle stawialiśmy na jakość! Celem akcji było bowiem stworzenie bibliotek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach.
W naszej szkole do akcji włączyły się następujące klasy:
klasy czwarte:a ,b i c
kl.piąta d
klasy szóste: a i c
wszystkie klasy siódme: czyli: a, b i c
oraz biblioteka.
Wyżej wymienionym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Zgromadzone książki trafiły najpierw do Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Brackiej, gdzie jak zwykle przyjęto nas z otwartmi ramionami. Skorzystalismy z gościnności przedszkola i … pobawiliśmy się z najstarszą grupą przedszkolaków, było naprawdę wesoło! Ostatecznie książki przekazane zostaną do Szpitala w Barlinku.

Zofia Pytlak-Piątek, bibliotekarz, opiekun SU

NASI UCZNIOWIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W poniedziałek 21 maja uczniowie klasy 4d, a w czwartek 24 maja uczniowie
klasy 4f, wybrali się do Biblioteki Pedagogicznej.
Uczniowie obu klas obejrzeli przedstawienie w papierowym teatrze kamishibai
pt. „Hymn Polski – poznaj i pokochaj” przygotowanym przez panią Maję Wilczewską, na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy”.
Dzięki tej opowieści dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat hymnu państwowego, a także miały okazję przygotować własną interpretację słów hymnu na kartach teatru.
Tak oto rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Agnieszka Żelazna

Samorząd Uczniowski w schronisku dla zwierząt

 Dnia 8 maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoim opiekunem Zofią Pytlak-Piątek odwiedzili nasze zawarciańskie schronisko dla zwierząt, by przekazać karmę czworonożnym podopiecznym. W zamian otrzymali podziękowanie i … możliwość spotkania z czworonożnymi przyjaciółmi. Była to kontynuacja wcześniejszych akcji „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Nasi uczniowie zgromadzili nie tylko karmę, ale też zabawki, koce, a nawet kołdry! Raz jeszcze dziękujemy ofiarodawcom, uczniom klas 4-6, którzy po raz kolejny udowodnili swoja empatię. Szczególne podziękowanie kierujemy na ręce wychowawcy klasy 5a – pana Tomasza Chudzika, którego to klasa przekazała najwiekszą ilość karmy, brawo! Myślimy, że nie jest to ostatnia nasza wizyta w gorzowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt , czyli u „Azorka”

Sporządziła Z. Pytlak-Piątek

Wycieczka do Torunia klasy 4c, 4d i 4f

Uczniowie klas czwartych wybrali się w tym roku do Torunia, pięknego miasta
nad Wisłą.

Swoją trzydniową przygodę rozpoczęli od odwiedzenia Planetarium, gdzie oglądali seans „Mój kumpel Niko” o młodym Mikołaju Koperniku i jego fascynacji niebem
oraz zwiedzali wystawę GEODIUM.

Następnie przejechaliśmy do Twierdzy Toruń Fort IV, gdzie zostaliśmy zakwaterowani i mieliśmy niewątpliwą przyjemność zwiedzać tę artyleryjską twierdzę z różnych stron. Największą sensacją były podziemne korytarze przebyte w blasku pochodni.

W czwartek zwiedzaliśmy Stare Miasto i dokonaliśmy zakupu pamiątek, a po obiedzie pokonywaliśmy tor przeszkód dla prawdziwych twardzieli.
Podsumowaniem dnia były podchody odbyte na terenie twierdzy i zakończone ogniskiem z kiełbaskami.

W piątek po warsztatach wypieku pierników, udaliśmy się do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie zwiedzaliśmy niezwykłe wystawy, a było ich mnóstwo.
Kolejną atrakcją był udział w warsztatach „Badacze głębin” w pracowni fizycznej.

Z nowoczesności przenieśliśmy się w przeszłość, w czasie niezapomnianego pobytu w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa oraz udziału w warsztatach papierniczo – drukarskich.

Wśród atrakcji wycieczkowych były również dyskoteka oraz gry i zabawy integracyjne.

Przepełnieni nową wiedzą, wzbogaceni o nowe doświadczenia życiowe wróciliśmy do szkoły, ale na szczęście nie na lekcje. Mogliśmy odpocząć po tak intensywnie spędzonych dniach i na zajęcia lekcyjne przyjść dopiero w poniedziałek.

Dziękuję paniom, opiekunom grup wycieczkowych:

pani Halinie Kapuście, Marzenie Radzińskiej oraz Dagmarze Sobackiej za miłą współpracę, a dzieciom za zaangażowanie we wszystkie podejmowane działania, czynny w nich udział i wielki entuzjazm.

Kierownik wycieczki: Agnieszka Żelazna

Foto album z wycieczki

SRACER EDUKACYJNY PO GORZOWIE KLASY 4F

W środę 16 maja uczniowie klasy 4f odbyli spacer edukacyjny po Gorzowie – Poznaj swoje miasto –  w trakcie którego dzieci uzyskały odpowiedzi na wiele pytań, m.in. na takie: Dlaczego w  katedrze nie ma już żyrandola z rogów jelenia? Co oznaczają dziury w murach Katedry? Kim jest Helga z gorzowskiej fontanny? Co oznaczają postacie i ich akcesoria na fontannie Gorzowskiej? Dlaczego budowniczowie murów jedli dużo jajek? Kiedy spotykano upiora z Rynku? Dlaczego to nie Katedra jest najstarszą budowlą naszego miasta? Dlaczego cis jest gatunkiem najwcześniej objętym ochroną w Polsce?

Spacer ten był początkiem kolejnego realizowanego przez dzieci projektu edukacyjnego.

Całą trasę pokonaliśmy z przewodnikiem panem Zbigniewem Rudzińskim, turystą, krajoznawcą, podróżnikiem i alpinistą, który jest również autorem licznych publikacji dotyczących turystyki i przewodników po Gorzowie i okolicach.

Był to niezwykle efektywnie spędzony czas, zgromadziliśmy mnóstwo wiadomości
i szereg ciekawostek o naszym mieście. Teraz będziemy je szlifować i wkrótce zaprezentujemy efekt naszej współpracy.

Agnieszka Żelazna