KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim ul. Towarowa 21

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim u. Towarowa 21 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą:

 3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i inne organy Administracji Publicznej;

 4. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim,
przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.