MUNDURKI SZKOLNE

– przymiarki od 18 czerwca do 6 lipca 2018r. w godzinach 7.00 – 15.00

– szwalnia na terenie Silwany. Do przymiarki przychodzą rodzice z dziećmi.

– ceny:

 • sweterek – 70 zł.
 • koszulka – 40 zł.
 • komplet: sweterek + 2 koszulki – 150 zł.

– zaliczka 50% kosztów faktury pobierana przy przymiarce

Festyn Rodzinny

STAL DZIECIOM – ZAWSZE RAZEM

Akcja zakończona, nagrody odebrane!

Wygraliśmy aż 4 razy.

Nasze nagrody to:

– bilety na mecz Stali Gorzów,

– bilety do Fun Jumpu dla dwóch grup (podwójna nagroda),

– pięć piłek do gry w piłkę nożną firmy Adidas.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i głosowali na naszą szkołę.

Agnieszka Żelazna

I Międzyszkolna Grywalizacja Ekologiczna – sprawozdanie

W czwartek 7 czerwca o godzinie 12.30 w odbyła się w naszej szkole
I Międzyszkolna Grywalizacja Ekologiczna pod hasłem „Jak dbam, tak mam” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzięli w niej udział uczniowie klas czwartych z czterech gorzowskich szkół podstawowych: SP 1, SP 6, SP 9 oraz gospodarze –  SP 10.
Każdą szkołę reprezentowała 5-osobowa drużyna.

Celem grywalizacji było m.in.:

– zwrócenie uwagi na współzależność pomiędzy naszymi codziennymi wyborami, a stanem środowiska na całej Ziemi,

– zachęcanie do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym
i przyjaznym

– rozwijanie kompetencji w zakresie nowych technologii.

Zespoły uczniowskie wykonywały zadania na sześciu stacjach,
na których się kolejno wymieniały, a były to:

 • Poszukiwanie dziesięciu QR – kodów, rozklejonych na korytarzu szkolnym w różnych, często trudnych do dostrzeżenia miejscach.

 • Rozwiązywanie łamigłówek o tematyce związanej
  z ochroną przyrody. Były to: wykreślanki, zaszyfrowane słowa, rebusy itp.

 • Tworzenie prezentacji multimedialnej online mając podany temat i dwa początkowe slajdy. Zadanie polegało na utworzeniu kolejnych trzech.

 • Czytanie ze zrozumieniem tekstu o śladzie węglowym i udzielanie odpowiedzi na dziesięć pytań z nim związanych.

 • Układanie hasła o tematyce ekologicznej korzystając z 50 liter wylosowanych z zestawu gry „Scrabble”.

 • Ostatnia ze stacji polegała na dokonaniu właściwej segregacji znajdujących się tam odpadów.  

W rywalizacji zwyciężyła SP nr 9 zdobywając 56 punktów. Następne miejsca przypadły kolejno: SP 6, SP 1 oraz SP 10.  

Zwycięska szkoła otrzymała puchar, pamiątkowe podziękowania za udział oraz medale i nagrody rzeczowe dla uczniów. Za kolejne miejsca także były dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe jednakowe dla wszystkich uczniów niezależnie od zajętego miejsca.
Nagrody to:

 • albumy prezentujące pomniki przyrody naszego miasta,

 • książeczki uczące segregacji odpadów pt. „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym”

 • plecaki ekologiczne.

Nagrody ufundowane zostały przez:

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta reprezentowany przez panią inspektor Edytę Wyborską;

 • firmę INNEKO, którą reprezentowała pani Paulina Szaja koordynatorka programu „Zielona szkoła, zielone przedszkole”.

Marzena Radzińska, Agnieszka Żelazna,

zdjęcia Renata Stankiewicz

PLAKAT do druku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim ul. Towarowa 21

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim u. Towarowa 21 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 2. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą:

 3. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. i inne organy Administracji Publicznej;

 4. wykonanie umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi

 5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Gorzów Wlkp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych – na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na podstawie art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim,
przy czym podanie danych jest:

  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również

w formie profilowania.

„Książki od serca”

W maju Samorząd Uczniowski włączył się po raz kolejny do Ogólnopolskiej akcji ”Zaczytani. org”, czyli Wielkiej Zbiórki Książek. Akcja trwała do 24 maja 2016 r. i polegała na zbieraniu książek dla pacjentów szpitali dziecięcych. Hasło przewodnie brzmiało: „Oddaj książkę”.
Książki gromadzono w szkolnej bibliotece, gdzie następnie je zapakowano w: pudełka oraz w „reklamówki” w ilości około 100 egzemplarzy, by przekazać je dalej. Jak zwykle stawialiśmy na jakość! Celem akcji było bowiem stworzenie bibliotek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach.
W naszej szkole do akcji włączyły się następujące klasy:
klasy czwarte:a ,b i c
kl.piąta d
klasy szóste: a i c
wszystkie klasy siódme: czyli: a, b i c
oraz biblioteka.
Wyżej wymienionym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Zgromadzone książki trafiły najpierw do Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Bolka i Lolka w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Brackiej, gdzie jak zwykle przyjęto nas z otwartmi ramionami. Skorzystalismy z gościnności przedszkola i … pobawiliśmy się z najstarszą grupą przedszkolaków, było naprawdę wesoło! Ostatecznie książki przekazane zostaną do Szpitala w Barlinku.

Zofia Pytlak-Piątek, bibliotekarz, opiekun SU

NASI UCZNIOWIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

W poniedziałek 21 maja uczniowie klasy 4d, a w czwartek 24 maja uczniowie
klasy 4f, wybrali się do Biblioteki Pedagogicznej.
Uczniowie obu klas obejrzeli przedstawienie w papierowym teatrze kamishibai
pt. „Hymn Polski – poznaj i pokochaj” przygotowanym przez panią Maję Wilczewską, na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn narodowy”.
Dzięki tej opowieści dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat hymnu państwowego, a także miały okazję przygotować własną interpretację słów hymnu na kartach teatru.
Tak oto rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Agnieszka Żelazna